Has anat a comprar i t'han dit que no t'entenen en català?

                


La campanya "Hi tens dret! El català depèn de tots" té per objectiu informar sobre els drets lingüístics a Catalunya, com exercir-los i on reclamar en el cas que siguin vulnerats. No ho deixis passar! Tens drets i cal exercir-los.

A continuació us compartim i recordem el marc legal que regula el dret que tenim a parlar en català quan som a un establiment comercial de Catalunya.


Drets

Els consumidors, en llurs relacions de consum, tenen dret a ésser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. Concretament, les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya —encara que tinguin els serveis organitzats des de fora— han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.

En l’atenció al públic, els consumidors han de poder ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. Si aquesta és el català, t’han d’atendre en català.

Els establiments oberts al públic han de comptar amb personal que tingui capacitació lingüística necessària per atendre els consumidors.

L’Agència Catalana de Consum interpreta l'expressió "ser atès" com l’obligació d'entendre, almenys, qualsevol persona consumidora que s'expressi en les dues llengües (català i castellà), sense que això comporti l'obligació de parlar en una llengua o una altra. Aquesta interpretació, malgrat que no es correspon amb el redactat, es desprèn de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut.


Normativa

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya


Drets lingüístics

Article 128-1 Drets lingüístics de les persones consumidores

1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d'acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin. 2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català: a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin. b) Les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d'acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat. c) Els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d'algun d'aquests contractes. 3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l'ús de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, dins de l'àmbit territorial de l'Aran, on és llengua pròpia.


Com podem fer queixes i denúncies?

Si com a consumidors no es respecten els drets lingüístics, s’han de demanar els fulls oficials de reclamació/denúncia i tramitar la queixa enviant còpia a l’Administració, a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, o a l’Agència Catalana de Consum:Com a persona consumidora també tens drets lingüístics


           

Entrades populars

Preguntes freqüents

      

_

CIEMEN - Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions campanya@ciemen.cat